Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie – nabór wniosków o dofinansowanie

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Prezesa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru zielona energia w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru nawadniania w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

IV nabór wniosków do programu Energia Plus

Uwaga ! 1 lutego 2023 r. rozpocznie się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. 

Energia Plus – dla kogo?

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Energia Plus 2023- terminy i sposób składania wniosków

Dofinansowanie w IV edycji będzie udzielone w formie pożyczki (budżet na dotacje został wyczerpany w I i II turze). Budżet III edycji programu wynosi 566,931 mln złotych – w formie pożyczki.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Mój Prąd 4.0 dobra informacja dla beneficjentów.

ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W MP4 – od dnia 15.12.2022 r.
W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd (MP4 – nabór wniosków trwający od dnia 15.04.2022 r.) o 2 tys. zł, do 6 tys. lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł, a więc:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

WAŻNE!
Wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Powyższe zmiany wymagają zmiany w dokumentach Programu Mój Prąd, prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.
O kolejnych szczegółach będziemy informować w następnych komunikatach.

Prosimy nie wysyłać zapytań w tej sprawie na skrzynki mailowe.

WAŻNE!
Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r.
został przedłużony do 31.03.2023 r.

4 edycja programu Mój Prąd

Szanowni Państwo,
Informujemy, że kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 zostanie uruchomiony:
15.04.2022

 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Wkrótce zostaną opublikowane nowe, zmienione zasady programu.

https://mojprad.gov.pl/

Kotły elektrodowe

Dla klientów, u których montaż pompy ciepła jest niemożliwy lub nieuzasadniony ekonomicznie wprowadziliśmy nowy produkt w postaci elektrodowych kotłów elektrycznych.

Montaż kotła elektrodowego wymaga minimalnej ingerencji w istniejącą kotłownię klienta.

W przypadku dobrze docieplonych domów zastosowania kotła z poprawnie dobranym buforem ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną często pozwala na zredukowanie rachunków za ogrzewanie praktycznie do zera.

Montowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty pozwalające na skorzystanie z dotacji w programie “Czyste Powietrze”.

Program “Mój Prąd”

Program Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV.

Dla osób obawiających się, że II tura programu “Mój prąd” była ostatnią, mamy dobre wiadomości. Pewne jest, że dotacja “Mój prąd” w 2021 roku znów pojawi się na liście dofinansowań.

Dotacja “Mój prąd” 2021 – warunki ulegną zmianie

Do tej pory, “Mój prąd” obejmował wyłącznie instalacje fotowoltaiczne, o mocy od 2 kW do 10 kW. NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu planuje w 2021 znaczne zmiany w kształcie projektu. Wiadomo, że zostanie on rozszerzony o kolejne ekorozwiązania, kompatybilne z fotowoltaiką, takie jak:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, które mogą stać się bodźcem do rozwoju elektromobilności w Polsce,
 • systemy do zarządzania energią w domu, dzięki którym możliwe będzie zoptymalizowanie konsumpcji energii,
 • rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu,
 • lokalne magazyny energii, gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne systemów OZE.