IV nabór wniosków do programu Energia Plus

Uwaga ! 1 lutego 2023 r. rozpocznie się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. 

Energia Plus – dla kogo?

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Energia Plus 2023- terminy i sposób składania wniosków

Dofinansowanie w IV edycji będzie udzielone w formie pożyczki (budżet na dotacje został wyczerpany w I i II turze). Budżet III edycji programu wynosi 566,931 mln złotych – w formie pożyczki.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *