Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie – nabór wniosków o dofinansowanie

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Prezesa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru zielona energia w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru nawadniania w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *