RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PROENERGIA  POPRZEZ CENTRUM TELEFONICZNE, FORMULARZE KONTAKTOWE, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ („KLIENCI”)

Dane administratora 

Administratorem danych osobowych klientów PROENERGIA  jest:

Proenergia spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Biedronki 156

01-959 Warszawa

tel. +48 22 208 4085

www.proenergia.pro

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PROENERGIA można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@proenergia.pro

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe klientów PROENERGIA  przetwarzane są w celach przygotowania oferty, wyceny, realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług, marketingu oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz komunikowania się w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe klientów PROENERGIA  mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe klientów PROENERGIA  przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klientom PROENERGIA  przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientom PROENERGIA  przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe klientów PROENERGIA  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.