Warunki gwarancji – PV

I. GWARANCJA

 1. Sprzedawca instalacji fotowoltaicznej Proenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Biedronki 156, 02-959 Warszawa (zwany dalej „Gwarantem”) udziela gwarancji na instalację fotowoltaiczną (dalej: Produkt) na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz Procedurze Gwarancyjnej, w szczególności wedle następujących zasad:
  • podstawowa gwarancja na Instalację Fotowoltaiczną– 5 lat;
  • rozszerzona gwarancja na Instalację Fotowoltaiczną w wypadku zakupu opcji Gwarancji rozszerzonej przez Klienta – 10 lat;
  • gwarancja na moduły fotowoltaiczne, falowniki i pozostałe komponenty instalacji – zgodnie warunkami gwarancyjnymi producentów;
 2. Gwarant udziela gwarancji na sprzedawaną instalację zgodnie z poniższymi warunkami:
  • Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznej rozumianej jako podpisanie protokołu odbioru instalacji fotowoltaicznej;
  • Moc modułów jest mierzona w standardowych warunkach testowych STC (STANDARD TEST CONDITIONS);
  • Moduły posiadają gwarancję mocy w Standardowych Warunkach Badania (STC) zgodnie ze specyfikacją danych zawartą w kartach katalogowych modułów;
  • W wypadku, gdy moc modułu będzie niższa od deklarowanej, Gwarant zlikwiduje spadek mocy ponad deklarowaną wartość poprzez dokonanie naprawy lub wymieni wadliwy moduł i dostarczy Klientowi dodatkowy moduł/moduły, aby wyrównać spadek mocy. O sposobie naprawy decyduje Gwarant;
  • Klient zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta o spadku mocy poniżej deklarowanego poziomu niezwłocznie;
 3. Gwarancją objęte są uszkodzenia, które powstały na skutek:
  • użycia wadliwych materiałów;
  • wadliwego wykonania;
  • niezgodności z wymogami spowodowane wadami produkcyjnymi oraz/lub nieprawidłowym procesem kontrolnym;
  • obecności ciał obcych wewnątrz szkła, skutkujących pęknięciem przedniej powierzchni szklanej;
 4. W przypadku, gdy produkt podlega niniejszej gwarancji, PROENERGIA Sp. z o.o. zobowiązuje się do jego naprawy albo wymiany. O wyborze sposobu usunięcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej decyduje PROENERGIA Sp. z o.o. W przypadku decyzji Konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, o sposobie usunięcia wady decyduje Konsument, na zasadach i warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. ZASADY OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

 1. Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest wykonanie montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej a także okresowych przeglądów, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją montażu, wytycznymi producenta oraz zasadami określonymi w europejskich normach branżowych – IEC 62423, IEC 60755, IEC 60364-7-712, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 60255-26, IEC 60255-1, IEC 61683, IEC 60364, IEC 62124, IEC 61173, IEC 60269.
 2. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonane przez podmiot posiadający autoryzacje Gwaranta do wykonywania i uruchamiania instalacji fotowoltaicznych lub przez inżyniera posiadającego ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Protokół odbioru winien zawierać dane tj. imię, nazwisko, podpis wraz z numerem nadanych uprawnień lub certyfikatu z datą ważności dokumentu odniesienia dla osoby uprawnionej.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z:
  • niewłaściwej eksploatacji, w tym niezgodnej z informacją dotyczącą eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej;
  • braku stałej i prawidłowej konserwacji;
  • napraw, ulepszeń bądź zmian dokonywanych przez inne niż podmioty niż te posiadające autoryzację Gwaranta;
  • fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci energetycznej;
  • innych przypadków określonych w wydanych Klientowi kart gwarancyjnych;
  • awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów technicznych energii elektrycznej przez OSD;
  • siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron;
 4. W celu zachowania gwarancji niezbędne jest:
  • dokonanie co najmniej jednego przeglądu instalacji fotowoltaicznej rocznie, nie później niż w terminie roku od ostatniego przeglądu/odbioru instalacji, przy czym przegląd wykonany do 14 dni od upływu danego terminu uważa się za przeprowadzony zgodnie z warunkami gwarancji. Przegląd winien być przeprowadzony przez upoważnionych pracowników Gwaranta lub przez wskazany przez Gwaranta autoryzowany serwis a jego przeprowadzenie powinno być odnotowane w karcie gwarancyjnej poprzez uprawnione osoby wykonujące przegląd. Odpłatność za usługę jest każdorazowo ustalana wg obowiązującego na dany dzień cennika, znajdującego się na stronie Gwaranta. W przypadku instalacji opartych na mikrofalownikach przeglądy gwarancyjne są realizowane nieodpłatnie w formie zdalnej.
  • zapewnienie dostępu instalacji do Internetu, umożliwiającego zdalny monitoring i diagnostykę instalacji poprzez portal odpowiedni dla danego typu falownika. Dopuszczalna długość przerw w dostępie zdalnym do instalacji wynosi 30 dni roboczych w ciągu każdego roku kalendarzowego
 5. Eksploatacja powinna przebiegać w taki sposób, aby zminimalizować zjawiska wpływające na prawidłowe działanie modułów, w szczególności:
  • siła wyższa (w tym ponadnormatywne warunki atmosferyczne, działania zwierząt);
  • nieprawidłowy montaż, uruchomienie, eksploatacja lub nieprawidłowy demontażu i/ lub ponowny montaż modułów (np. z powodu nieprzestrzegania instrukcji montażu);
  • użytkowanie na jednostkach ruchomych, takich jak pojazdy i statki oraz inne zastosowanie modułów niezależne od sieci energetycznych;
  • szkodliwy wpływu czynników zewnętrznych;
  • połączenia z modułami o innych parametrach, konstrukcji lub pochodzących od innego producenta;
  • uszkodzenia systemu, w którym zamontowany jest moduł;
  • brak lub niedostateczna wentylacja;
  • przekroczenia temperatur podanych w instrukcji eksploatacji;
  • Występowania ponadnormatywnych przepięć sieci;
  • występowanie długotrwałego zabrudzenia modułów fotowoltaicznych;
 6. Matowienie szkła spowodowanego działaniem pyłów, zanieczyszczeń, zalegającej np. wody nie jest objęte przedmiotem gwarancji.
 7. Gwarancja jest udzielona przy uwzględnieniu zasady, iż moduły zostaną wykorzystane prawidłowo, zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie ma na nich oznak zużycia ani uszkodzeń zewnętrznych większych niż wynikające z normalnego użycia, oraz przy uwzględnieniu, iż produkt posiada stosowne oznaczenia producenta.
 8. Przestrzeganie warunków Instrukcji użytkowania i eksploatacji stanowi podstawę do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.
 9. Gwarant dopuszcza możliwość wystawienia dokumentu gwarancji, który określa korzystniejsze dla Klienta warunki gwarancji.

IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

 1. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w produkcie w okresie gwarancji, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o powyższym fakcie Producenta w formie pisemnej. Koszty nieuzasadnionej reklamacji, do której nie będą mieć zastosowania przepisy o rękojmi, ponosi Klient.
 2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości demontażu i dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta w celu rozpatrzenia reklamacji, dopuszczona jest możliwość przyjazdu serwisu do miejsca, gdzie znajdują się produkty. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, wszelkie koszty związane z dojazdem i obsługą na miejscu ponosi Klient. Koszty będą każdorazowo określane przez Gwaranta.
 3. Gwarant zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad i usterek, których przyczyna tkwi w rzeczy sprzedanej, ujawnionych w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem użytkowania produktu z zachowaniem należytej staranności, zgodnie jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji i uprawnień z niej wynikających.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli wada powstała z przyczyn tkwiących w produkcie, produkty uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad niezwłocznie, w terminie niezbędnym Producentowi na usunięcie wady.
 5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia oraz szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, montażu, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.
 6. Wartość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć rzeczywistej wartości towaru brutto.
 7. Do zgłoszenia i rozpoznania reklamacji gwarancyjnych stosuje się zasady przewidziane w Procedurze Gwarancyjnej Producenta.
 8. Gwarant zastrzega, iż na skutek rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może dostarczyć moduły fotowoltaiczne innego typu, które będą o tej samej lub wyższej mocy niż moduły objęte gwarancją lub będą co najmniej równoważne pod względem cech modułów sprzedanych Klientowi.
 9. W przypadku wymiany elementów instalacji na nowe, okres gwarancji w zakresie tych elementów zaczyna biec na nowo.
 10. Roszczenia gwarancyjne związane są z określonym produktem niezależnie od zmian prawa własności produktu.
 11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Wybór roszczenia pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a rękojmi należy do Klienta.

Niniejsze Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 01.04.2019 r.