Proenergia

Proenergia rozwija, buduje oraz zarządza rozwiązaniami energetyki odnawialnej w dużej skali. Nasze kompetencje obejmują cały łańcuch rozwoju projektu: od dzierżawy/zakupu gruntów poprzez przyłączenie do sieci i pozwolenie na budowę, aż po finansowanie, budowę i eksploatację.

Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie na rynku energii w Polsce, w tym ponad 15 letnie doświadczenie na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.

Przez lata, pozyskaliśmy bogate doświadczenie we współpracy z inwestorami polskimi i zagranicznymi. Odnawialne Źródła Energii, które powstały w Polsce przy naszym udziale produkują dziś znaczną część zielonej energii płynącej w sieci.

Zatrudniamy ekspertów, którzy realizują projekty energetyczne na każdym etapie ich powstawania.

O nas

Nasze cele i zadania

Energia odnawialna jest najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej bez udziału paliw kopalnych. Jest to powodem, dla którego znaczenie energii odnawialnej i powiązanych z nią technologii ciągle wzrasta.

Naszym celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii w Polsce. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów, stawiamy na rozwój różnorodnych projektów OZE.

Proenergia rozwija własne projekty OZE od etapu koncepcji aż do uruchomienia i eksploatacji oraz prowadzi akwizycję inwestycji z rynku na różnym etapie rozwoju. Realizujemy naszą strategię rozbudowywania zasobów energii odnawialnej by zwiększać jej ilość na polskim rynku z myślą o firmach, instytucjach, gminach, ale też szerzej, o zmianach klimatu.

Proenergia działa w następujących obszarach:

Rozwój projektów
 • pozyskujemy tereny pod inwestycje, przejmujemy projekty o dużym potencjale oraz nawiązujemy współprace z zewnętrznymi inwestorami.
 • opracowujemy raporty środowiskowe dla każdej lokalizacji. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia do sieci.
Finansowanie
 • opracowujemy studia wykonalności projektów i przygotowujemy analizy finansowe
 • jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych i pozyskujemy wsparcie banków w procesie finansowania inwestycji w OZE.
Budowa
 • Projektujemy i nadzorujemy budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

Nasze projekty dostosowujemy do lokalnych warunków. W gminach, w których jesteśmy obecni, chcemy być dobrym sąsiadem. Angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności oraz współpracujemy od rozwoju projektu aż po eksploatację.

Firma rozwija się dynamicznie na kilku rynkach i w zakresie nowych technologii przy zachowaniu jakości, innowacyjności i ducha przedsiębiorczości. Oznacza to, że w przyszłości nastąpi wzrost złożoności działalności spółki. W obecnej fazie wzrostu, firma wkłada wiele starań w rozwój własnej organizacji oraz modelu biznesowego. Zwiększamy dostępność do energii odnawialnej wdrażając rozwiązania energetyczne w dużej skali.

Oferta

Nasze działania koncentrujemy na rozwoju i budowie farm wiatrowych oraz farm słonecznych. Jesteśmy aktywni także w obszarze rozwoju technologii magazynowania energii.

Obsługujemy projekty i inwestycje energetyczne na każdym etapie ich realizacji.

Nasza oferta dla inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w Polsce obejmuje:

Rozwój projektów OZE od fazy koncepcyjnej do fazy eksploatacji
 • Analiza możliwości usytuowania instalacji OZE pod kątem warunków środowiskowych (poza obszarami objętymi ochroną), przestrzennych (odległość od siedzib ludzkich na terenach zamieszkałych), warunków naturalnych odziaływań środowiskowych i społecznych, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Zwracamy też uwagę m.in. na aspekty ekonomiczne – cenę gruntów, warunki geologiczno-inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej, a także możliwości i koszty podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Zabezpieczenie gruntów:
  • Uzgadniamy warunki pracy z dzierżawcami i prowadzimy działania prawno-administracyjne z zachowaniem wszelkich przepisów dla profesjonalnego zabezpieczenia umów dzierżawy gruntów pod budowę instalacji OZE.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • Przygotowujemy komplet dokumentacji oraz powadzimy nadzór nad uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Współpracujemy z władzami i mieszkańcami celem wskazania korzyści płynące z inwestycji dla lokalnych społeczności.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych.
  • Przeprowadzamy niezbędne analizy przyrodnicze, krajobrazowe i pomiary umożliwiające ocenę wpływu inwestycji na ludzi, faunę, oraz inne zasoby naturalne.
 • Analizy techniczne:
  • Zarządzamy procesem uzyskiwania pozwoleń. Przeprowadzamy pomiary wiatru lub nasłonecznienia terenu przeznaczonego pod inwestycję. Wykonujemy inne analizy w zależności od potrzeb, np.: geotechniczne, archeologiczne, hałasu.
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci:
  • Uzyskanie uzgodnień z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju projektów. Ściśle współpracujemy z ekspertami w dziedzinie elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych, aby zoptymalizować techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.
 • Przygotowanie projektów technicznych, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy.
 • Kontrola oraz obsługa inwestycji w zakresie formalnoprawnym.
Sprzedaż projektów OZE na różnych etapach zaawansowania
 • Przygotowujemy komplet analiz potrzebnych inwestorowi do podjęcia decyzji o zakupie projektu.
  • Studium wykonalności.
  • Analiza finansowa.
  • Analiza ryzyka.
 • Przenosimy prawa do projektu na inwestora (najczęściej przez sprzedaż spółki celowej).
 • Na życzenie inwestora:
  • Doprowadzamy projekt do pozwolenia na budowę.
  • Koordynujemy proces uzyskania koncesji i pozwoleń niezbędnych do sprzedaży energii.
  • Koordynujemy proces podpisania umów na sprzedaż energii.
  • Koordynujemy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
  • Prowadzimy nadzór nad budową projektu.
  • Koordynujemy uruchomienie instalacji i przyłączenie do sieci (negocjacje, dokumentacja).
 • Zarządzamy projektami w fazie operacyjnej.
Wsparcie transakcyjne przy zakupie projektów OZE z rynku
 • Pomagamy inwestorom w znalezieniu najbardziej atrakcyjnych projektów.
 • Przeprowadzamy audyt techniczny i prawny projektu.
 • Przygotowujemy wycenę projektu dla inwestora.
 • Koordynujemy proces negocjacji i podpisania umowy zakupu projektu.
Projekty w fazie rozwoju wg województw.

Technologie OZE

Energetyka Słoneczna

Energia słoneczna jest jednym z najczystszych i najobficiej dostępnych odnawialnych źródeł energii. Elektrownie słoneczne, wraz z innymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak energia wiatrowa, nie wytwarzają toksycznych emisji, takich jak rtęć, chemikalia tworzące smog, cząstki stałe lub gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, NOX i lotne związki organiczne (LZO). Energia słoneczna na skalę użytkową generuje niezawodną, ​​czystą energię od ponad dwóch dekad.

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią w globalnym miksie energetycznym. Rynek energii ze słońca jest napędzany przez istotne cele klimatyczne, szybko rosnący popyt na odnawialną energię elektryczną i duży potencjał inwestycyjny. Rozwojowi sektora sprzyja postęp technologiczny i spadek kosztów inwestycji.

Energetyka Wiatrowa

Lądowe farmy wiatrowe to infrastruktury wytwarzające energię elektryczną z wiatru występującego w lokalizacjach naziemnych. Ten rodzaj energii tradycyjnie dominuje na rynku i jest jednym z najtańszych odnawialnych źródeł energii. Proenergia rozwija i oferuje inwestorom lądowe farmy wiatrowe Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze  sprawia, że firma jest zaawansowana w działaniach w obszarze ochrony środowiska, związanych z energetyką wiatrową.

Rozwiązania hybrydowe

Pracujemy także nad rozwiązaniami hybrydowymi, w których instalacja słoneczna i/lub wiatrowa jest łączona z magazynowaniem energii. Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej. Zainteresowanie  rozwojem magazynowania energii wynika z rosnących potrzeb przesyłu energii w całej Europie.

Kontakt

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami prosimy o kontakt przez poniższy formularz lub platformę WhatsApp.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, przesyłając ten formularz i rozumiesz, że Twoje dane kontaktowe będą u nas przechowywane.

× Jesteśmy na WhatsApp