Proenergia

Proenergia to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz zarządzaniu rozwiązaniami w obszarze energetyki odnawialnej na szeroką skalę. Nasza firma posiada kompleksowe kompetencje, które obejmują pełny zakres działań – od dzierżawy lub zakupu gruntów, przez proces przyłączenia do sieci energetycznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę, aż po zapewnienie finansowania, realizację budowy oraz długofalową eksploatację.

Z dumą możemy podkreślić, że mamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie na polskim rynku energetycznym, w tym ponad piętnastoletnią historię sukcesów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Nasze korzenie sięgają głęboko w branżę, co pozwala nam oferować naszym klientom nie tylko wiedzę, ale także solidność i stabilność.

Przez lata współpracy zarówno z inwestorami krajowymi, jak i zagranicznymi, zgromadziliśmy bogate doświadczenie, które pozwoliło nam być częścią tworzenia Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Dzięki naszej pracy wiele projektów przyczyniło się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowej sieci energetycznej.

W naszym zespole zatrudniamy najlepszych ekspertów, którzy posiadają nie tylko wiedzę, ale także pasję do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej. Każdy etap projektu jest przez nas starannie przemyślany i profesjonalnie realizowany, co zapewnia naszym klientom wysoką jakość usług i satysfakcję z efektów naszej pracy.

O nas

Nasze cele i zadania

Energia odnawialna, jako najszybszy i najbardziej opłacalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, bez udziału paliw kopalnych, nie tylko podnosi swoje znaczenie, ale staje się niezbędnym filarem przyszłego rozwoju energetycznego. To rewolucyjne podejście do zasilania światowej gospodarki, które nie tylko zaspokaja jej potrzeby, ale również chroni nasze środowisko naturalne.

W dążeniu do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii w Polsce, stawiamy sobie ambitne cele. Nasza firma, opierając się na bogatym doświadczeniu naszych ekspertów, nieustannie rozwija różnorodne projekty związane z OZE. Od koncepcji po pełną eksploatację, angażujemy się we wszystkie etapy tworzenia infrastruktury opartej na odnawialnych źródłach energii.

Proenergia to nie tylko firma, która rozwija własne projekty OZE, ale także aktywnie angażuje się w akwizycję inwestycji z rynku na różnym etapie ich rozwoju. Nasza strategia opiera się na ciągłym poszerzaniu zasobów energii odnawialnej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię elektryczną w Polsce. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb firm, instytucji i gmin, ale także przyczynienie się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Działając w różnych obszarach, Proenergia angażuje się w:

Rozwój projektów
 • pozyskujemy tereny pod inwestycje, przejmujemy projekty o dużym potencjale oraz nawiązujemy współprace z zewnętrznymi inwestorami.
 • opracowujemy raporty środowiskowe dla każdej lokalizacji. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia do sieci.
Finansowanie
 • opracowujemy studia wykonalności projektów i przygotowujemy analizy finansowe
 • jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych i pozyskujemy wsparcie banków w procesie finansowania inwestycji w OZE.
Budowa
 • Projektujemy i nadzorujemy budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

Nasze projekty są elastyczne i dostosowane do unikalnych warunków lokalnych. W obszarach, gdzie działamy, dążymy do bycia nie tylko biznesowym partnerem, lecz również zaangażowanym sąsiadem. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach społecznych, wspierając rozwój lokalnych społeczności od etapu projektowania po pełną eksploatację.

Nasza firma dynamicznie rozwija się na różnych rynkach, przy jednoczesnym skupieniu na nowych technologiach, niezmiennie dbając o jakość, innowacyjność oraz ducha przedsiębiorczości. Prognozujemy wzrost złożoności naszej działalności w przyszłości. W obecnym etapie ekspansji poświęcamy wiele uwagi rozwijaniu własnej struktury organizacyjnej oraz modelu biznesowego. Przyczyniamy się do zwiększenia dostępności do energii odnawialnej, wdrażając rozwiązania energetyczne na dużą skalę.

Oferta

Nasze działania koncentrujemy na rozwoju i budowie farm wiatrowych oraz farm słonecznych. Jesteśmy aktywni także w obszarze rozwoju technologii magazynowania energii.

Obsługujemy projekty i inwestycje energetyczne na każdym etapie ich realizacji.

Nasza oferta dla inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w Polsce obejmuje:

Rozwój projektów OZE od fazy koncepcyjnej do fazy eksploatacji
 • Analiza możliwości usytuowania instalacji OZE pod kątem warunków środowiskowych (poza obszarami objętymi ochroną), przestrzennych (odległość od siedzib ludzkich na terenach zamieszkałych), warunków naturalnych odziaływań środowiskowych i społecznych, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Zwracamy też uwagę m.in. na aspekty ekonomiczne – cenę gruntów, warunki geologiczno-inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej, a także możliwości i koszty podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Zabezpieczenie gruntów:
  • Uzgadniamy warunki pracy z dzierżawcami i prowadzimy działania prawno-administracyjne z zachowaniem wszelkich przepisów dla profesjonalnego zabezpieczenia umów dzierżawy gruntów pod budowę instalacji OZE.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • Przygotowujemy komplet dokumentacji oraz powadzimy nadzór nad uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Współpracujemy z władzami i mieszkańcami celem wskazania korzyści płynące z inwestycji dla lokalnych społeczności.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych.
  • Przeprowadzamy niezbędne analizy przyrodnicze, krajobrazowe i pomiary umożliwiające ocenę wpływu inwestycji na ludzi, faunę, oraz inne zasoby naturalne.
 • Analizy techniczne:
  • Zarządzamy procesem uzyskiwania pozwoleń. Przeprowadzamy pomiary wiatru lub nasłonecznienia terenu przeznaczonego pod inwestycję. Wykonujemy inne analizy w zależności od potrzeb, np.: geotechniczne, archeologiczne, hałasu.
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci:
  • Uzyskanie uzgodnień z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju projektów. Ściśle współpracujemy z ekspertami w dziedzinie elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych, aby zoptymalizować techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.
 • Przygotowanie projektów technicznych, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy.
 • Kontrola oraz obsługa inwestycji w zakresie formalnoprawnym.
Sprzedaż projektów OZE na różnych etapach zaawansowania
 • Przygotowujemy komplet analiz potrzebnych inwestorowi do podjęcia decyzji o zakupie projektu.
  • Studium wykonalności.
  • Analiza finansowa.
  • Analiza ryzyka.
 • Przenosimy prawa do projektu na inwestora (najczęściej przez sprzedaż spółki celowej).
 • Na życzenie inwestora:
  • Doprowadzamy projekt do pozwolenia na budowę.
  • Koordynujemy proces uzyskania koncesji i pozwoleń niezbędnych do sprzedaży energii.
  • Koordynujemy proces podpisania umów na sprzedaż energii.
  • Koordynujemy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
  • Prowadzimy nadzór nad budową projektu.
  • Koordynujemy uruchomienie instalacji i przyłączenie do sieci (negocjacje, dokumentacja).
 • Zarządzamy projektami w fazie operacyjnej.
Wsparcie transakcyjne przy zakupie projektów OZE z rynku
 • Pomagamy inwestorom w znalezieniu najbardziej atrakcyjnych projektów.
 • Przeprowadzamy audyt techniczny i prawny projektu.
 • Przygotowujemy wycenę projektu dla inwestora.
 • Koordynujemy proces negocjacji i podpisania umowy zakupu projektu.

Technologie OZE

Energetyka Słoneczna

Energia słoneczna jawi się jako jedno z najczystszych i najbardziej obfitych odnawialnych źródeł energii dostępnych obecnie. Elektrownie słoneczne, wespół z innymi formami energii odnawialnej, jak energia wiatrowa, nie generują toksycznych emisji, takich jak rtęć, substancje powodujące smog, czy też cząstki stałe, a także nie emitują gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, NOX czy lotne związki organiczne (LZO). Od ponad dwóch dekad energia słoneczna na skalę użytkową dostarcza niezawodną, czystą moc.

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią w globalnym miksie energetycznym. Wzrost rynku energii ze słońca napędzany jest przez istotne cele klimatyczne, rosnący szybko popyt na odnawialną energię elektryczną oraz znaczący potencjał inwestycyjny. Sektor ten korzysta również z postępu technologicznego oraz obserwowanego spadku kosztów inwestycji.

Energetyka Wiatrowa

Lądowe farmy wiatrowe są kluczowymi strukturami produkującymi energię elektryczną z wiatru dostępnego na lądzie. Ten rodzaj energii od dawna dominuje na rynku i cieszy się uznaniem jako jedno z najbardziej opłacalnych odnawialnych źródeł energii. Proenergia jest liderem w rozwijaniu i dostarczaniu inwestorom lądowych farm wiatrowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie firma jest zaawansowana w działaniach związanych z ochroną środowiska oraz energią wiatrową.

Rozwiązania hybrydowe

Pracujemy intensywnie nad rozwiązaniami hybrydowymi, gdzie instalacje słoneczne i/lub wiatrowe są połączone z magazynowaniem energii. Jest to niezwykle istotne dla dalszego postępu w dziedzinie energetyki słonecznej i wiatrowej. Rosnące zainteresowanie rozwojem magazynowania energii wynika z coraz większych potrzeb dotyczących przesyłu energii w całej Europie. Ta innowacyjna kombinacja pozwala nam lepiej wykorzystać naturalne zasoby energii, zapewniając jednocześnie stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Kontakt

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami prosimy o kontakt przez poniższy formularz lub platformę WhatsApp.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, przesyłając ten formularz i rozumiesz, że Twoje dane kontaktowe będą u nas przechowywane.