Oferta

Nasze działania koncentrujemy na rozwoju i budowie farm wiatrowych oraz farm słonecznych. Jesteśmy aktywni także w obszarze rozwoju technologii magazynowania energii.

Obsługujemy projekty i inwestycje energetyczne na każdym etapie ich realizacji.

Nasza oferta dla inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w Polsce obejmuje:

Rozwój projektów OZE od fazy koncepcyjnej do fazy eksploatacji
 • Analiza możliwości usytuowania instalacji OZE pod kątem warunków środowiskowych (poza obszarami objętymi ochroną), przestrzennych (odległość od siedzib ludzkich na terenach zamieszkałych), warunków naturalnych odziaływań środowiskowych i społecznych, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Zwracamy też uwagę m.in. na aspekty ekonomiczne – cenę gruntów, warunki geologiczno-inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej, a także możliwości i koszty podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Zabezpieczenie gruntów:
  • Uzgadniamy warunki pracy z dzierżawcami i prowadzimy działania prawno-administracyjne z zachowaniem wszelkich przepisów dla profesjonalnego zabezpieczenia umów dzierżawy gruntów pod budowę instalacji OZE.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • Przygotowujemy komplet dokumentacji oraz powadzimy nadzór nad uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Współpracujemy z władzami i mieszkańcami celem wskazania korzyści płynące z inwestycji dla lokalnych społeczności.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych.
  • Przeprowadzamy niezbędne analizy przyrodnicze, krajobrazowe i pomiary umożliwiające ocenę wpływu inwestycji na ludzi, faunę, oraz inne zasoby naturalne.
 • Analizy techniczne:
  • Zarządzamy procesem uzyskiwania pozwoleń. Przeprowadzamy pomiary wiatru lub nasłonecznienia terenu przeznaczonego pod inwestycję. Wykonujemy inne analizy w zależności od potrzeb, np.: geotechniczne, archeologiczne, hałasu.
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci:
  • Uzyskanie uzgodnień z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju projektów. Ściśle współpracujemy z ekspertami w dziedzinie elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych, aby zoptymalizować techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.
 • Przygotowanie projektów technicznych, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy.
 • Kontrola oraz obsługa inwestycji w zakresie formalnoprawnym.
Sprzedaż projektów OZE na różnych etapach zaawansowania
 • Przygotowujemy komplet analiz potrzebnych inwestorowi do podjęcia decyzji o zakupie projektu.
  • Studium wykonalności.
  • Analiza finansowa.
  • Analiza ryzyka.
 • Przenosimy prawa do projektu na inwestora (najczęściej przez sprzedaż spółki celowej).
 • Na życzenie inwestora:
  • Doprowadzamy projekt do pozwolenia na budowę.
  • Koordynujemy proces uzyskania koncesji i pozwoleń niezbędnych do sprzedaży energii.
  • Koordynujemy proces podpisania umów na sprzedaż energii.
  • Koordynujemy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
  • Prowadzimy nadzór nad budową projektu.
  • Koordynujemy uruchomienie instalacji i przyłączenie do sieci (negocjacje, dokumentacja).
 • Zarządzamy projektami w fazie operacyjnej.
Wsparcie transakcyjne przy zakupie projektów OZE z rynku
 • Pomagamy inwestorom w znalezieniu najbardziej atrakcyjnych projektów.
 • Przeprowadzamy audyt techniczny i prawny projektu.
 • Przygotowujemy wycenę projektu dla inwestora.
 • Koordynujemy proces negocjacji i podpisania umowy zakupu projektu.